Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE GEREGELD.

Algemeen

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht op personen die zich elders bevinden. Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Marjolie-aromatherapie. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom vanMarjolie-aromatherapie en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch advies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan is uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacy verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.

Verzendkosten

De verzendkosten voor afleveradressen in Nederland bedragen € 6,50 voor alle bestellingen. Dit is een vast bedrag dat altijd in rekening gebracht wordt ongeacht het aantal artikelen, de grootte of het gewicht van het pakket.

1. Bestellingen

1.1. Uw bestellingen worden in behandeling genomen door marjolie-aromatherapie.nl, Wielingenweg 296, 1826BW in Alkmaar, Nederland. Marjolie-aromatherapie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer:73009075

. BTW nummer: NL 1848.39.920.B.03.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij marjolie-aromatherapie.nl worden de algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.

1.3. Alle, in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De BTW-kosten worden apart op uw bestelling vermeld.

1.4. Marjolie-aromatherapie.nl levert aan consumenten in Nederland.

2. Aflevering bestelling

2.1. Bestellingen worden in de regel verzonden per Post-NL of een andere vervoerder

2.2. Bij bestellingen binnen Nederland wordt er wordt een bijdrage in de kosten van verzenden in rekening gebracht, welke afhankelijk is van de ordergrootte. Deze bijdrage bedraagt: € 6,50 in Nederland ongeacht de grootte van het pakket of het aantal colli.

2.3. Bestellingen worden door PostNL of mogelijkerwijs een andere vervoerder bij de consument thuis afgeleverd.

3. Herroepingsrecht

3.1. De consument heeft het recht zonder opgave van reden de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de goederen.

3.2. Tijdens deze herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren.
Alle kosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de consument.

3.3. De consument kan alleen gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht indien de goederen waarom het gaat compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt zijn.
Daarnaast moeten de goederen in de originele onbeschadigde en ongeopende verpakking met niet verbroken verzegeling geretourneerd worden.

3.4. De consument kan uitsluitend goederen retourneren na contact met marjolie-aromatherapie.nl, volgens de regels zoals deze omschreven staan onder retourzendingen.

    1. Vooruitbetaalde goederen die geretourneerd worden op basis van het herroepingsrecht, zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald.
      Eventuele verzendkosten zullen niet worden verrekend.

Retourzendingen

Onder bepaalde voorwaarden en in overleg met marjolie-aromatherapie.nl is het mogelijk artikelen die u bij ons gekocht heeft te retourneren.

Reclamaties moeten altijd binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel gebeuren. Wanneer u een artikel wilt retourneren kunt u dit eerst melden via:info@marjolie-aromatherapie.nl. U dient hierbij duidelijk factuurnummer en reden van retourzending te vermelden. Wij nemen vervolgens contact met u op en geven u een retournummer.

Zonder een retournummer kunnen wij geen pakketten in ontvangst nemen. Na ontvangst van het retournummer en retouradres kunt u binnen 14 kalenderdagen het artikel onaangebroken in een deugdelijke verpakking, voorzien van een originele of kopie factuur terugsturen. Vermeld het retournummer duidelijk op de verpakking en ook op een eventuele omdoos.

Zodra wij uw retourzending ontvangen en beoordeeld hebben wordt u op de hoogte gebracht van de expertise en bieden wij een passende oplossing.